Scientific paper - review paper
KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA RADNIKA PREMA ODREDBAMA NOVOG KAZNENOG ZAKONA

Grozdanić, Velinka; Škorić, Marissabell; Martinović, Igor (2012)