Pages

ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
Josipa Meglić
Tema ovog rada prikaz je administrativnog uređenja grada Varaždina za vrijeme Banovine Hrvatske te za vrijeme prve godine unutar Nezavisne Države Hrvatske. U uvodom dijelu saznajemo osnovne informacije o gradu Varaždinu i političkoj situaciji na povijesnom teritoriju Hrvatske za vrijeme 1939.-1941. godine. Prvo sam prikazala organizaciju rada državne uprave za vrijeme Banovine Hrvatske, a zatim promjene koje su uslijedile stvaranjem Nezavisne Države Hrvatske. Središnji dio rada čine...
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
Monika Rajić
Diplomski rad na temu „Analiza općih uvjeta poslovanja leasing društava kod leasinga motornih vozila“ kroz pet cjelina obrađuje i analizira pravni posao leasinga s posebnim osvrtom na opće uvjete poslovanja leasing društava. U prvom dijelu rada autorica objašnjava leasing posao te pravne odnose koje nastaju sklapanjem ugovora o leasingu. U drugom dijelu rada prikazan je povijesni nastanak ugovora o leasingu, definiran pojam leasinga, subjekti i objekti ugovora o leasingu te vrste...
ANALIZA UTJECAJA RELIGIJE NA STVARANJE I PROMJENU PRAVA
ANALIZA UTJECAJA RELIGIJE NA STVARANJE I PROMJENU PRAVA
Ines Gedini
Rad ne sadrži sažetak.
ASPEKTI SUVREMENOG ANTITERORIZMA U KONTEKSTU POSTUPANJA DRŽAVNIH TIJELA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
ASPEKTI SUVREMENOG ANTITERORIZMA U KONTEKSTU POSTUPANJA DRŽAVNIH TIJELA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
Roberta Matek
Terorizam kao pojam poznat je još u ranijoj povijesti, no u suvremenom kontekstu ima nešto drukĉije znaĉenje. Iako ne postoji jedinstvena definicija terorizma u svakoj postojećoj ponavljaju se neke osnovne znaĉajke. Prema njima terorizam je primjena nasilja i terora radi ostvarenja politiĉkih ciljeva. Radi ostvarenja tih ciljeva terorizam najĉešće provode skupine udruţene u teroristiĉke organizacije. Djelovanje takvih teroristiĉkih organizacija i posljedice njihovih...
AUTORSKO PRAVO
AUTORSKO PRAVO
Antonio Novak
Ovaj rad prvenstveno se bavi temom autorskog prava, odnosno zakonskim uređenjem autorskog prava te posebnostima koje sadrži autorsko pravo. U manjoj mjeri je posvećen autorskom pravu srodnim pravima, te na samom kraju rada pažnja se posvećuje svakom srodnom pravu pojedinačno. Srodna prava su bitna jer su po svojim nositeljima, sadržaju i drugim karakteristikama slični autorskom pravu, te je važno upozoriti na razlike između autorskog prava i srodnih prava, jer osobe koje se ne bave...
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FOTOGRAFIJE
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FOTOGRAFIJE
Tina Brajković
Tema ovog rada je autorskopravna zaštita fotografije. Autorsko pravo priznato je kao jedno od temeljnih prava čovjeka i građanina, pa se tako i Općom deklaracijom o ljudskim pravima u članku 27. stavku 2., svakome priznaje pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz bilo kojeg znanstvenog, književnog ili umjetničkog djela kojemu je ta osoba autor. Iako hrvatski Ustav ne sadrži konkretnu odredbu koja spominje „autora“ ili „autorsko pravo“ kao...
BANKARSKA GARANCIJA
BANKARSKA GARANCIJA
Ana Vidra
Tema ovog diplomskog rada je bankarska garancija kao instrument osiguranja izvršenja obveza,s posebnim naglaskom na bankarsku garanciju na prvi poziv. U radu je obrazložen pojam i gospodarska uloga te su prikazana osnovna obilježja i pravni odnosi koji se pojavljuju u svezi s bankarskom garancijom. Rastumačene su sličnosti i razlike u odnosu na ostale slične pravne institute te su analizirani pravni izvori koji uređuju bankarsku garanciju. Prikazane su vrste bankarske garancije s...
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U ODABRANIM DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE- POREDBENOPRAVNA ANALIZA
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U ODABRANIM DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE- POREDBENOPRAVNA ANALIZA
Dario Šimurina
Predmet ovog rada je besplatna pravna pomoć u odabranim državama Europske unije. U radu se obrađuju najbitniji izvori i praksa europskog prava za predmetnu materiju. Središnji dio rada sadrži razradu sustava besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj, Engleskoj, Italiji i Litvi. Izabrane države su obrađene kroz izlaganje koje obuhvaća pravne okvire, vrste, korisnike, pružatelje, postupak i financiranje pravne pomoći. Rad također sadrži grafiĉki prikaz statistiĉkih podataka vezanih uz...
DE MINIMIS POTPORE U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA
DE MINIMIS POTPORE U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA
Maja Bačić
Ovim radom daje se cjelokupan prikaz važećeg pravnog uređenja de minimis potpora koji je trenutno na snazi u svim državama članicama Europske unije, s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Prati se razvoj de minimis potpora od njihove temeljne zamisli do danas, potom sektorski pristup, te se daje sažeti uvid u podatke o ukupno dodijeljenim sredstvima putem de minimis potpora u državama članicama. Uz navedeno, ukratko se iznose osnovna pravila prava tržišnog natjecanja i pravila o...
DIPLOMATSKI AZIL
DIPLOMATSKI AZIL
Igor Lončar
Tema ovog rada je diplomatski azil. Prvi dio podrobnije razrađuje pojam azila i prava pružanja azila. Slijedi obrada pravnih izvora koji su temelj nastanka i kodifikacije instituta azila s posebnim naglaskom na acquis communautaire. Objašnjen je koncept zabrane vraćanja (non-refoulement) nakon čega je iznesena kategorizacija različitih vrsta azila. Poseban naglasak ovog rada je na diplomatskom azilu, počevši od same definicije i značenja do iznošenja specifičnosti i razlika u...
DISKRIMINACIJA HOMOSEKSUALNIH OSOBA U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
DISKRIMINACIJA HOMOSEKSUALNIH OSOBA U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Marina Dukarić
Rad je posvećen analizi diskriminacije homoseksualnih osoba. Kroz rad obuhvaćena su mnoga područja u kojima dolazi do diskriminacije homoseksualnih osoba, od područja zapošljavanja i rada pa do područja medija. Seksualna orijentacija ne bi trebala predstavljati kriterij za razlikovanje,ograničavanje ili onemogućavanje osoba u ostvarivanju svojih prava. Temelje jednakog postupanja prema svim osobama pronalazimo počevši od Ustava kao najvišeg pravnog akta Republike Hrvatske pa do...
DISTANCIJSKI DELIKT U EUROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
DISTANCIJSKI DELIKT U EUROPSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU
Paolo Rajko
Distancijski delikt tema je ovog rada. Odredbe o određivanju međunarodne nadležnosti i mjerodavnog prava za slučajeve izvanugovorne odgovornosti zauzimaju važno mjesto u propisima međunarodnog privatnog prava radi učestalosti takvih slučajeva u prekograničnom okružju.

Pages