Pages

 DIRECTING PROFESSIONAL ACTIVITIES UNDER EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
DIRECTING PROFESSIONAL ACTIVITIES UNDER EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Doris Bogunović
Controversies related to the interpretation and application of the protective provisions of the Brussels I regulation and the Rome I Regulation have led to the necessity of the further elaboration of the respective provisions in the relevant legislation, case-law and jurisprudence.
"PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA
"PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA
Sara Tesser Hasanović
U ovom radu su usporednom metodom obrađene pretpostavke za sklapanje braka hrvatskog i talijanskog pravnog sustava, s naglaskom na razlikama između obiteljskopravnog uređenja pretpostavki ta dva sustava. Sa gledišta hrvatskog obiteljskog prava analizirane su pojedine odredbe talijanskog pravnog poretka o pretpostavkama za sklapanje braka te se pokušalo doći do odgovora nude li te odredbe djelotvornija rješenja na probleme vezane uz mogućnost sklapanja braka nego odredbe hrvatskog...
ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
ADMINISTRATIVNO UREĐENJE GRADA VARAŽDINA OD 1939. DO 1941.
Josipa Meglić
Tema ovog rada prikaz je administrativnog uređenja grada Varaždina za vrijeme Banovine Hrvatske te za vrijeme prve godine unutar Nezavisne Države Hrvatske. U uvodom dijelu saznajemo osnovne informacije o gradu Varaždinu i političkoj situaciji na povijesnom teritoriju Hrvatske za vrijeme 1939.-1941. godine. Prvo sam prikazala organizaciju rada državne uprave za vrijeme Banovine Hrvatske, a zatim promjene koje su uslijedile stvaranjem Nezavisne Države Hrvatske. Središnji dio rada čine...
AKTIVNOST UJEDINJENIH NARODA U IMPLEMENTACIJI NAČELA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RESPONSIBILITY TO PROTECT)
AKTIVNOST UJEDINJENIH NARODA U IMPLEMENTACIJI NAČELA ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (RESPONSIBILITY TO PROTECT)
Ivan Zelić
Načelo odgovornosti za pružanje zaštite usvojeno je od strane međunarodne zajednice, pod okriljem Ujedinjenih naroda, 2005. godine. Usvojivši navedeni koncept prebačeno je težište s „prava na intervenciju“ međunarodne zajednice na „odgovornost pružanja zaštite“ stanovništvu u slučajevima genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja. Usvajanjem načela započela je njegova implementacija unutar sustava UN-a. Fokus ovoga rada je na...
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
ANALIZA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA LEASING DRUŠTAVA KOD LEASINGA MOTORNIH VOZILA
Monika Rajić
Diplomski rad na temu „Analiza općih uvjeta poslovanja leasing društava kod leasinga motornih vozila“ kroz pet cjelina obrađuje i analizira pravni posao leasinga s posebnim osvrtom na opće uvjete poslovanja leasing društava. U prvom dijelu rada autorica objašnjava leasing posao te pravne odnose koje nastaju sklapanjem ugovora o leasingu. U drugom dijelu rada prikazan je povijesni nastanak ugovora o leasingu, definiran pojam leasinga, subjekti i objekti ugovora o leasingu te vrste...
ANALIZA PRAVNIH ODNOSA KONCESIONARA I OSTALIH KORISNIKA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
ANALIZA PRAVNIH ODNOSA KONCESIONARA I OSTALIH KORISNIKA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
Matej Mrass
Pomorsko dobro je opće dobro i, s obzirom na njegov status, jedinu mogućnost njegova gospodarskog iskorištavanja predstavlja koncesija. Luke nautičkog turizma nalaze se na području pomorskog dobra te predstavljaju prostor na kojem se pruža njihova glavna djelatnost, usluga veza, te sporedne djelatnosti poput ugostiteljstva, servisa, i slično. U radu su analizirani pravni odnosi između koncesionara luka nautičkog turizma, subjekata koji obavljaju sporedne djelatnosti na prostoru luka...
ANALIZA UTJECAJA RELIGIJE NA STVARANJE I PROMJENU PRAVA
ANALIZA UTJECAJA RELIGIJE NA STVARANJE I PROMJENU PRAVA
Ines Gedini
Rad ne sadrži sažetak.
ASPEKTI SUVREMENOG ANTITERORIZMA U KONTEKSTU POSTUPANJA DRŽAVNIH TIJELA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
ASPEKTI SUVREMENOG ANTITERORIZMA U KONTEKSTU POSTUPANJA DRŽAVNIH TIJELA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
Roberta Matek
Terorizam kao pojam poznat je još u ranijoj povijesti, no u suvremenom kontekstu ima nešto drukĉije znaĉenje. Iako ne postoji jedinstvena definicija terorizma u svakoj postojećoj ponavljaju se neke osnovne znaĉajke. Prema njima terorizam je primjena nasilja i terora radi ostvarenja politiĉkih ciljeva. Radi ostvarenja tih ciljeva terorizam najĉešće provode skupine udruţene u teroristiĉke organizacije. Djelovanje takvih teroristiĉkih organizacija i posljedice njihovih...
AUTORSKO PRAVO
AUTORSKO PRAVO
Antonio Novak
Ovaj rad prvenstveno se bavi temom autorskog prava, odnosno zakonskim uređenjem autorskog prava te posebnostima koje sadrži autorsko pravo. U manjoj mjeri je posvećen autorskom pravu srodnim pravima, te na samom kraju rada pažnja se posvećuje svakom srodnom pravu pojedinačno. Srodna prava su bitna jer su po svojim nositeljima, sadržaju i drugim karakteristikama slični autorskom pravu, te je važno upozoriti na razlike između autorskog prava i srodnih prava, jer osobe koje se ne bave...
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FOTOGRAFIJE
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA FOTOGRAFIJE
Tina Brajković
Tema ovog rada je autorskopravna zaštita fotografije. Autorsko pravo priznato je kao jedno od temeljnih prava čovjeka i građanina, pa se tako i Općom deklaracijom o ljudskim pravima u članku 27. stavku 2., svakome priznaje pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koji proizlaze iz bilo kojeg znanstvenog, književnog ili umjetničkog djela kojemu je ta osoba autor. Iako hrvatski Ustav ne sadrži konkretnu odredbu koja spominje „autora“ ili „autorsko pravo“ kao...
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA MODNIH PREDMETA
AUTORSKOPRAVNA ZAŠTITA MODNIH PREDMETA
Zoja Mahnić
U radu je prikazana materija autorskopravne zaštite modne industrije u državama članice Europske unije. Unatoč naporima uloženih u harmonizaciju autorskog prava na svjetskoj razini koji su svoj izraz dobili prvi put 1886. g. na Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela, nacionalna zakonodavstva pokazuju znatne razlike, pogotovo u kontekstu predmeta modne industrije. Spomenute razlike proizlaze iz razlika pravnih kultura, ali su i odraz utjecaja modne industrije na...
BANKARSKA GARANCIJA
BANKARSKA GARANCIJA
Ana Vidra
Tema ovog diplomskog rada je bankarska garancija kao instrument osiguranja izvršenja obveza,s posebnim naglaskom na bankarsku garanciju na prvi poziv. U radu je obrazložen pojam i gospodarska uloga te su prikazana osnovna obilježja i pravni odnosi koji se pojavljuju u svezi s bankarskom garancijom. Rastumačene su sličnosti i razlike u odnosu na ostale slične pravne institute te su analizirani pravni izvori koji uređuju bankarsku garanciju. Prikazane su vrste bankarske garancije s...

Pages