Znanstveni rad - Pregledni rad
Razdioba prava i obveza država u slučaju onečišćenja morskog okoliša s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu mora

Fabijanić Gagro, Sandra (2008)