Ostalo - Ostalo
IMO rezerva i smjernice za primjenu Atenske konvencije : (prijevod)

Ćorić, Dorotea; Padovan, Adriana Vincenca; Marin, Jasenko; Mudrić, Mišo; Međunarodna pomorska organizacija (IMO), IMO (2011)